SWESCAN AB INTEGRITETSPOLICY

Din integritet är viktig för oss på Swescan. Därför har vi på Swescan upprättat en integritetspolicy som beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter. Integritetspolicyn beskriver även vilka rättigheter du har gentemot oss och hur du kan utöva dem.

Vid frågor avseende integritet, dataskydd eller personuppgifter, vänligen kontakta oss.

  1. Om Swescan

Swescan är ett svenskt bolag som ägs av två ägarbolag till 50% vardera. FreeFlyMedia AB samt Spiker AB.

Vi på Swescan förbinder oss genom denna integritetspolicy att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer.

  1.       Om vår behandling av personuppgifter

2.1.     Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som kan hänföras till dig som person. Med detta menar vi bl.a. ditt namn, ditt telefonnummer, fastighetsbeteckningar, e-postadress, cookies, fotografier m.m. En personuppgift är alltså varje uppgift som någon direkt eller indirekt kan identifiera dig med.

De personuppgifter som vi behandlar är namn, e-postadress, fakturaadress, uppdragsadress, telefonnummer, för juridiska personer deras firmatecknare och kontaktpersoner, fastighetsbeteckning, foto på anläggningen eller området för datainsamling.

2.2.     Vad är en behandling av personuppgifter?

Med behandling av personuppgifter menar vi i denna Integritetspolicy allt som vi gör med dina personuppgifter, det kan exempelvis vara genom att vi samlar in informationen, registrerar den i våra system, bank m.m., men även att vi lagrar/arkiverar och gallrar i informationen.

2.3.     Vilka personer berörs?

Swescan behandlar personuppgifter om uppdragsgivare, beställare, säljare och köpare, intressenter.

2.4.     Hur samlar vi in dina personuppgifter?

I huvudsak samlar vi in uppgifter från dig.

I vissa fall samlar vi in informationen från externa parter. Vi inhämtar din adressuppgift från extern part, uppgifter om fastigheten hämtar vi in från lantmäteriet. Den information som vi hämtar in från tredje part är tillgänglig i offentliga register såsom bolagsverket och lantmäteriet.

2.5.     Varför behandlar vi personuppgifter?

Orsaken till att vi behandlar personuppgifter om dig är framförallt för att administrera beställda uppdrag m.m.

Vi sammanfattar i bilaga till denna integritetspolicy vilka behandlingar vi utför. Bilagan får du från din kontakt på Swescan.

2.6.     Varför är behandlingen nödvändig?

Vi har identifierat en laglig grund för alla behandlingar vi utför. Vi behandlar personuppgifter i följande fall:

  • Samtycke – då du samtyckt till behandlingen (du kan alltid återkalla ett givet samtycke).
  • Avtal – för att fullgöra ett avtal som du har ingått med oss, det kan vara att du beställt våra tjänster såsom t.ex. lagerinventerings- eller karteringstjänster.
  • Rättslig förpliktelse – bokföringslagen och penningtvättslagen ställer i vissa fall krav på oss att behandla personuppgifter. I dessa fall behandlar vi behandlar personuppgifter då det finns legala krav på oss att göra så.
  • Intresseavvägning – I vissa situationer har vi gjort en intresseavvägning av behandlingen av personuppgifter då vi har bedömt att vårt intresse av behandlingen av personuppgifterna väger tyngre än ditt integritetsintresse. Som exempel kan nämnas när du lämnat en offertförfrågan om ett uppdrag eller liknande tjänst från oss och vi behandlar den informationen för att lämna prisuppgift eller ställa ytterligare frågor m.m.

I bilagan till denna integritetspolicy sammanfattar vi vilken laglig grund vi har för respektive behandling vi gör.

2.7.     Vem/vilka delar vi dina personuppgifter med?

Vi på Swescan är restriktiva i att dela dina personuppgifter till externa parter. Inom Swescanorganisationen delar vi dock informationen i de fall det bedöms nödvändigt.

I följande fall delar vi informationen till externa parter. Kontaktinformation till ansvariga för de uppdrag där piloter och konsulter behöver komma i kontakt med t.ex. ansvarig på plats, tillgång till områden m.m. Faktureringsuppgifter med kontakt- eller attestperson.

  1. Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Hur länge vi behåller personuppgifter varierar mellan de olika behandlingarna. Vi behåller inte personuppgifterna längre än vad som är nödvändigt för respektive behandling.  Lagringstiden baseras i flertalet fall på lagstadgade krav (bokföringslag mfl). Vi lagrar uppgifterna så länge företaget är kund hos oss och en tid av 3 år därefter.

  1. Säkerhet

Vi är måna om att information om dig inte sprids till obehöriga och jobbar därför kontinuerligt med säkerhet. Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst. De nätbaserade tjänster Swescan använder har försäkrat oss att deras system uppfyller GDPRkraven.

  1. Dina rättigheter gentemot oss

Behandling av personuppgifter ska alltid ske enligt gällande lag. Den lag som gäller är den så kallade dataskyddsförordningen, en europeisk förordning som gäller på inom hela EU. Dataskyddsreformen ger dig följande rättigheter:

Rätt till information Du har rätt att få information om när dina personuppgifter behandlas. Du ska få denna information både när uppgifterna samlas in och om du begär det. Vi tillhandahåller denna information kostnadsfritt vid begäran.

Rätt till rättelse Vi vill självklart att den information vi har om dig är korrekt. Om någon uppgift blivit felaktig har du rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig korrigerad.

Rätt att bli raderad I flertalet fall baserar vi våra behandlingar på tvingande regler i lag. Rätten att radera information är därför något begränsad.

I följande fall har du rätt att få information om dig raderad:

–       Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka vi samlat in dem eller på annat sätt behandlats.

–       Om du återkallar ett samtycke som du gett oss och behandlingen enbart grundar sig på detta samtycke.

–       Om vår grund för behandlingen är en intresseavvägning och du invänder mot denna behandling och dina skäl väger tyngre än de skäl vi har för behandlingen.

–       Om vi behandlar personuppgifterna på något olagligt sätt

–       Om lag eller annan författning kräver att vi raderar personuppgifterna.

Rätt till begränsning av behandling Du har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas för att i framtiden endast behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätt att göra invändningar Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Du kan t ex alltid invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. Vid en sådan invändning har vi ingen rätt att skicka ut direkt marknadsföring till dig.

Rätt till dataportabilitet Du har rätt att be oss tillhandahålla den information vi har om dig i ett strukturerat maskinläsbart format och få denna information överförd till en annan personuppgiftsansvarig. För att detta ska vara möjligt ska behandlingen grunda sig på ett samtycke från dig eller på avtal, alternativt att behandlingen är automatiserad.

  1. Kontaktuppgifter

På swescan ansvarar respektive kontor för de behandlingar de gör, d.v.s. de är personuppgiftsansvariga och ansvarar för att följa dataskyddsförordningen.

Om du har några frågor om vårt arbete med dina personuppgifter, eller om du vill få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, personuppgifter rättade eller raderade ber vi dig i första hand att kontakta ditt kontor, kontaktinformation hittar du här. I första hand ber vi dig även kontakta ditt mäklarkontor vid eventuella klagomål.

Du kan även skicka e-post till oss på info@swescan.se.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten. Integritetsskyddsmyndighetens kontaktuppgifter är www.datainspektionen.se, telefon: 08-657 61 00, e-post: datainspektionen@datainspektionen.se eller adressIntegritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.